Všeobecné obchodné podmienky
aplikácie Baby-Care

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Baby-Care, s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V ako Poskytovateľom 1 a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie s názvom Baby-Care a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie. Tieto VOP upravujú aj právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi občianskym združením Baby-Care, o. z., so sídlom Vojvodská 3663/14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 54 609 593, zapísaným v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo: VVS/1-900/90-64033 ako Poskytovateľom 2 a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie s názvom Baby-Care a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie. Poskytovateľ 1 a Poskytovateľ 2 uzavreli ku dňu účinnosti týchto VOP záväzný dokument „Dohoda o vzájomnom vysporiadaní práv a povinností – VOP“, upravujúci vzájomné práva a povinnosti vo vzťahu k týmto VOP.
  2. Poskytovateľ 1 a Poskytovateľ 2 sú pre účely týchto VOP v týchto VOP ďalej nazývaní spoločne ako „Poskytovateľ“, pričom sú konkrétne práva a povinnosti pre Poskytovateľa 1 a konkrétne práva a povinnosti pre Poskytovateľa 2 vymedzené príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú právnej forme Poskytovateľa 1 a právnej forme Poskytovateľa 2, platnými a účinnými ku dňu účinnosti týchto VOP. V tejto súvislosti Poskytovateľ 2 vyslovene vyhlasuje, že nie je subjektom, ktorého primárnou činnosťou je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ale občianskym združením, ktorého primárnou činnosťou je vykonávanie neziskovej činnosti. V prípade, ak na základe týchto VOP dôjde k finančnému plneniu, ktorého prijímateľom bude Poskytovateľ 2, tak Poskytovateľ 2 využije prijaté finančné prostriedky na účel zabezpečenia cieľov a poslania vlastného občianskeho združenia v súlade s príslušnými stanovami občianskeho združenia (takto prijaté finančné prostriedky od Užívateľa budú považované za príspevky Užívateľa na činnosť občianskeho združenia).
  3. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia a Webová aplikácia v zmysle týchto VOP vrátane ich úprav a zmien, sú dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať tretím osobám používanie Aplikácie a Webovej aplikácie na základe licencie. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu bez súhlasu Poskytovateľa rozširovať, rozmnožovať, alebo s nimi inak nakladať spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu požívania Aplikácie a Webovej aplikácie podľa týchto VOP.
  4. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom je založený na dobu neurčitú. Poskytovateľ alebo Užívateľ sú oprávnení ukončiť právny vzťah založený medzi nimi kedykoľvek v zmysle ustanovení článku 11. týchto VOP.
  5. Užívateľ dobrovoľným vytvorením Užívateľského konta (registráciou) a/alebo inštaláciou Aplikácie (v prípade, ak si Užívateľ nevytvoril Užívateľské konto prostredníctvom Webovej aplikácie) potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a súhlasí s nimi. Tento súhlas potvrdzuje aj pri registrácií Užívateľského konta.
  6. Používateľ inštaláciou Aplikácie vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s VOP.
  7. Tieto VOP upravujú v Článku 12. právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Baby-Care, s.r.o. , so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V ako Poskytovateľom a obchodnými partnermi v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie.
 2. Definície pojmov
  1. „Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť Baby-Care, s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V.
  2. „Užívateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba s vytvoreným Užívateľským kontom, ktorá využíva Aplikáciu a služby prostredníctvom nej poskytované.
  3. „Zmluvné strany“ sú Poskytovateľ a Užívateľ.
  4. „Aplikácia“ je aplikácia s názvom „Baby-Care“ určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a/alebo iOS, ktorá slúži na poskytovanie základných informácií o vývoji bábätka do 18 mesiacov veku bábätka. Slúži všetkým, ktorí sa starajú o bábätká v tomto veku. Poskytuje odporúčaciu podporu od profesionálov (garantov) z každej oblasti, ktorá akokoľvek súvisí so starostlivosťou o bábätko.
  5. „Mobilné zariadenie“ je mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre inštaláciu a používanie Aplikácie.
  6. „Užívateľské konto“ je konto Užívateľa, ktoré je vytvorené v Aplikácii alebo prostredníctvom Webovej aplikácie, ktoré je Užívateľovi prístupné v Aplikácii i Webovej aplikácii, a ktoré zároveň umožňuje Užívateľovi použitie niektorých funkcionalít v Aplikácii a Webovej aplikácii.
  7. „Webová aplikácia“ je internetová aplikácia prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom na webovej stránke www.baby-care.sk, ktorá umožňuje Užívateľovi správu Užívateľského konta.
  8. „členstvo“ alebo „prístup“ je záväzný rozsah časovo ohraničených spoplatnených prístupových práv Užívateľa v rámci Aplikácie, ktorého konkrétny typ si vyberá pri svojej registrácii v Aplikácii každý Užívateľ individuálne, a ktorého cenu (výšku odplaty) a špecifické podmienky stanovuje Poskytovateľ zrejmým spôsobom priamo v Aplikácii. V zmysle predchádzajúcej vety je každý Užívateľ oprávnený vybrať si svoj typ členstva alebo prístupu prostredníctvom príslušnej funkcionality Aplikácie z typov členstva alebo prístupu, ktoré sú ku dňu vykonania výberu stanovené zo strany Poskytovateľa, a zároveň zverejnené, funkčne sprístupnené a riadne a zrozumiteľne popísané zo strany Poskytovateľa priamo v Aplikácii, prípadne a/alebo vo Webovej aplikácii.
  9. „obchodný partner“ je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa oboznámila s týmito VOP, oboznámila sa s manuálom Poskytovateľa pre Affiliate partnerov, a vedome prejavila preukázateľný záujem o registráciu v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie, následkom čoho bola Poskytovateľom do programu Affiliate zaregistrovaná.
  10. „Manuál pre Affiliate partnerov“ je textový dokument, ktorý od momentu registrácie obchodného partnera v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie predstavuje záväzné osobitné zmluvné podmienky, dojednané medzi Poskytovateľom a obchodným partnerom, a ktorý poskytne Poskytovateľ budúcemu obchodnému partnerovi na vyžiadanie v prípade jeho záujmu o registráciu v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie, ako nevyhnutný determinant podmieňujúci samotnú registráciu obchodného partnera v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie.
 3. Funkcionality Aplikácie
  1. Základné funkcionality Aplikácie, a/alebo Webovej aplikácie sú:
   a. Poskytovanie overených informácií a postupov v rámci problematiky starostlivosti o bábätko.
   b. Sprostredkovanie služieb odborných garantov a špecialistov v rôznych oblastiach, ktoré súvisia so starostlivosťou o bábätko.
   c. Vytvorenie funkčného on-line priestoru, kde si budú rodičia alebo osoby, ktoré sa starajú o bábätká môcť vzájomne vymieňať alebo kupovať a predávať oblečenie a doplnky – bez akejkoľvek spolupráce s Poskytovateľom a jeho priamych aktivít. (mini bazár).
   d. Odporúčanie a sprostredkovanie služieb iných subjektov, ktorí poskytujú služby pre bábätká a deti (e-shop, obchody, lekári, atď.).
  2. Funkcionality Aplikácie a Webovej aplikácie majú vždy iba dobrovoľný, alebo odporúčací charakter, a teda je na dobrovoľnom zvážení a vlastnej zodpovednosti Užívateľa, či ktorúkoľvek z nich bude aplikovať, resp. skutočne praktizovať.
 4. Inštalácia Aplikácie
  1. Pre riadnu funkčnosť a používanie Aplikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie je nevyhnutná jej inštalácia na Mobilnom zariadení. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre Užívateľov v obchode s aplikáciami v závislosti od operačného systému Mobilného zariadenia Užívateľa (v prípade operačného systému Android – Google Play, v prípade operačného systému iOS– App Store).
  2. Po stiahnutí a úspešnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa je pre riadnu funkčnosť a používanie Užívateľ povinný identifikovať sa prostredníctvom svojho Užívateľského konta, a to buď vykonaním registrácie podľa pokynov Poskytovateľa uvedených pri registrácií (ak Užívateľ nemá vytvorené Užívateľské konto a ide o prvé prihlásenie Užívateľa) alebo prihlásením sa Užívateľa do svojho Užívateľského konta, prostredníctvom prihlasovacích údajov uvedených Užívateľom pri registrácií (ak ide o Užívateľa, ktorý má úspešne vytvorené Užívateľské konto a ide o nové/opakové prihlásenie Užívateľa do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie). Na prihlásenie sa do Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie môže Užívateľ využiť aj možnosť prihlásenia sa svojim účtom na sociálnej sieti Facebook alebo svojim Google účtom.
  3. Užívateľ je povinný chrániť svoje Mobilné zariadenie a najmä prístup k Aplikácií pred neoprávneným prístupom tretej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje Mobilné zariadenie v prípade potreby jeho riadnym zablokovaním podľa podmienok a možností operačného systému Mobilného zariadenia. Užívateľ je oprávnený zamedziť prístup k Užívateľskému kontu prostredníctvom Aplikácie nainštalovanej v Mobilnom zariadení tak, že sa z Aplikácie dočasne odhlási.
  4. Užívateľ je povinný zabezpečiť dôvernosť a utajenie svojich prihlasovacích údajov k Aplikácii, ktoré sú potrebné pre prihlásenie do Užívateľského konta v Aplikácii. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody spôsobené zneužitím prihlasovacích údajov treťou osobou na strane Užívateľa.
  5. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia z narušenia bezpečnosti prihlasovacích údajov Užívateľa k Užívateľskému kontu je Užívateľ povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa: info@baby-care.sk.
  6. Užívateľ je v prípade zabudnutia, straty alebo v prípade iného zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu alebo v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu oprávnený požiadať Poskytovateľa o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov k Užívateľskému kontu.
  7. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Užívateľa alebo v prípade podozrenia z narušenia Užívateľského konta je Užívateľ povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých nevyhnutných úkonov smerujúcich k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností, ktoré porušujú všeobecne záväzné platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie; zodpovednosť Užívateľa za prípadnú škodu spôsobenú Poskytovateľovi tým nie je dotknutá.
  8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov Užívateľa do Užívateľského konta, ako aj ochranu údajov Užívateľa uložených v Užívateľskom konte a Databáze Užívateľa pred neoprávneným zásahom alebo ich zneužitím tretími osobami.
 5. Licencia
  1. Stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie do Mobilného zariadenia Užívateľa Užívateľ vytvára trvalú rozmnoženinu Aplikácie vo svojom Mobilnom zariadení. Táto rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne pre osobné potreby a použitie Užívateľa a Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na komerčné účely a bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť použiť ako súčasť iných riešení, bez ohľadu na ich povahu alebo formu.
  2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi osobnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie. Licencia je udelená na dobu trvania, resp. existencie Užívateľského konta. Predmetom licencie je užívanie Aplikácie prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (GUI). Užívateľovi nie sú v rámci udelenej licencie sprístupnené zdrojové kódy Aplikácie. Užívateľ sa výslovne zaväzuje dodržiavať zákaz reverzného inžinierstva alebo akejkoľvek inej podobnej formy/postupu vyhotovenia kópie alebo odvodeniny Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti.
  3. Predmetom licencie nie je oprávnenie Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť meniť, upravovať alebo akokoľvek inak spracovať a/alebo vyhotovovať z Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti odvodené diela.
  4. Licencia podľa bodu 5.2 sa udeľuje ako odplatná, pričom odplata je realizovaná prostredníctvom fakturačného systému služby Google Play, alebo prostredníctvom fakturačného systému služby App Store, kde Užívateľ na svojom užívateľskom ID konte má nastavenú, resp. definovanú debetnú alebo kreditnú kartu, z ktorej budú stiahnuté platby predstavujúce odplatu.
  5. Užívateľ nie je oprávnený udelenú licenciu podľa týchto VOP postúpiť, ani udeliť sublicenciu, a to ani čiastočne.
  6. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky a akékoľvek aktualizácie Aplikácie, ktorými bude pôvodná Aplikácia menená alebo doplnená.
  7. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a/alebo stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie nenadobúda žiadne práva k Aplikácií, okrem práva na užívanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.
  8. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na používanie Webovej aplikácie.
 6. Práva a povinnosti Zmluvných strán
  1. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie a Webovej aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy , platné a účinné na území Slovenskej republiky ako aj dobré mravy.
  2. Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu len pre svoju osobnú potrebu v súlade s udelenou licenciou podľa článku 5 týchto VOP.
  3. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia týchto VOP v aktuálnom znení.
  4. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Užívateľovi využívať Aplikáciu a Webovú aplikáciu.
  5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi nepretržitý prístup do Užívateľského konta prostredníctvom Aplikácie alebo Webovej aplikácie, a to v závislosti od typu členstva Užívateľa.
  6. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť prístup k Aplikácií alebo jej funkcionalitám, k Webovej aplikácií, k Užívateľskému kontu a/alebo k Databáze Užívateľa na nevyhnutne dlhú dobu v prípade aktualizácie a/alebo údržby Aplikácie, Webovej aplikácie a/alebo hardvérového vybavenia slúžiaceho na prevádzkovanie Webovej aplikácie, Užívateľských kont alebo Databáz Užívateľov. V takom prípade nemá Užívateľ právo na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa.
  7. Poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek implementovať a/alebo odoberať prvky a funkcie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek aktualizovať Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu, pričom tieto aktualizácie môžu mať priamy a/alebo nepriamy vplyv na spôsob fungovania Aplikácie, Webovej aplikácie alebo služieb prostredníctvom nich poskytovaných a/alebo prístupných.
  8. Poskytovateľ Užívateľovi negarantuje ani nezaručuje, že Aplikácia a/alebo Webová aplikácia budú prístupné z akéhokoľvek zariadenia používaného Užívateľom.
  9. Poskytovateľ poskytuje služby v rámci Aplikácie s odbornou starostlivosťou.
  10. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Aplikácie, alebo Webovej aplikácie bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie VOP, a to v prípade, ak Užívateľ alebo tretia osoba zneužíva Aplikáciu, alebo Webovú aplikáciu alebo umožňuje jej zneužívanie, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním je napríklad:
   (a) vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Českej republiky prostredníctvom poskytovanej služby;
   (b) šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo nevhodnej komunikácie;
   (c) šírenie a umožnenie šírenia škodlivých kódov;
   (d) šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ;
   (e) porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv;
   (f) narušenie bezpečnosti sietí, informačných systémov alebo služieb poskytovateľa;
   (g) neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a informačných systémoch poskytovateľa alebo k údajom iných užívateľov;
   (h) preťaženie sietí a informačných systémov Poskytovateľa;
   (i) keď sa preukáže, že Užívateľ je dlžníkom Poskytovateľa.
  11. Poskytovateľ poskytuje a užívateľ prijíma služby „tak ako sú“. Aplikácia, alebo Webová aplikácia nie je určená pre subjekty podliehajúce osobitnej regulácii.
  12. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah dát, ktoré Užívateľovi v rámci poskytovania služieb Aplikácie, alebo Webovej aplikácie Poskytovateľ poskytol. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vyvíjať najvyššiu možnú snahu smerujúcu k tomu, aby obsah dát, ktoré Užívateľovi v rámci poskytovania služieb Aplikácie, alebo Webovej aplikácie Poskytovateľ poskytol, bol súladný s príslušnou legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky, a zároveň na území Českej republiky, avšak Užívateľ prijatím a súhlasom s týmito VOP vyjadruje svoju akceptáciu okolnosti, že Poskytovateľ nenesie za uvedenú súladnosť s legislatívou právnu zodpovednosť.
  13. Poskytovateľ je oprávnený pre účely poskytovania služby Aplikácie, alebo Webovej aplikácie, využívať služby garantov, ktorými sú osoby s preukázateľnou odbornosťou, priamo súvisiacou s funkcionalitami Aplikácie, alebo Webovej aplikácie. Užívateľ akceptuje ustanovenie predchádzajúcej vety, a zároveň akceptuje okolnosť, že obsah vytváraný garantmi má výslovne odporúčací charakter a jeho praktická aplikácia je na dobrovoľnom rozhodnutí Užívateľa.
  14. . Poskytovateľ má právo pre účely poskytovania Aplikácie, alebo Webovej aplikácie v nevyhnutnej miere a rozsahu zverejňovať zobrazenia obnažených častí ľudského tela, pokiaľ si to vyžaduje charakter konkrétneho odporúčania zo strany garanta. Zobrazenie v zmysle predchádzajúcej vety nesmie byť prezentované ako tzv. erotický, alebo urážlivý obsah, a teda môže byť prezentované iba na účely vyslovene korešpondujúce s účelom Aplikácie, alebo Webovej aplikácie v zmysle bodu 2.4. VOP. Užívateľ prijatím týchto VOP vyslovene súhlasí s obsahom bodu 6.14. VOP.
 7. Odmena za používanie Aplikácie
  1. Stiahnutie, inštalácia a používanie Aplikácie a používanie Webovej aplikácie ako aj používanie služieb prostredníctvom nich poskytovaných a prístupných je odplatné. Výška odplaty sa priamo odvíja od typu členstva alebo prístupu konkrétneho Užívateľa. Užívateľovi bude účtovaná odplata, ktorá bude realizovaná prostredníctvom fakturačného systému služby Google Play, alebo prostredníctvom fakturačného systému služby App Store, kde Užívateľ na svojom užívateľskom ID konte má nastavenú, resp. definovanú debetnú alebo kreditnú kartu, z ktorej budú stiahnuté platby.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že každému Užívateľovi, ktorý za zaviaže používať Aplikáciu a/alebo Webovú aplikáciu prostredníctvom odplatného typu členstva alebo prístupu, poskytne benefit spočívajúci v možnosti používať Aplikáciu a Webovú aplikáciu bezodplatne počas určitého časového obdobia nad rámec doby trvania jeho odplatného členstva alebo prístupu. Dĺžku trvania bezodplatného obdobia v zmysle predchádzajúcej vety stanoví Poskytovateľ v súvislosti s konkrétnym typom členstva alebo prístupu priamo v Aplikácii a Webovej aplikácii.
  3. V súvislosti so stiahnutím a používaním Aplikácie a Webovej aplikácie môžu byť Užívateľovi účtované poplatky spojené s poskytovaním internetového pripojenia alebo mobilného dátového prenosu, ktoré zabezpečuje poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb, s ktorým má Užívateľ uzatvorenú osobitnú zmluvu. Tieto náklady znáša Užívateľ v plnom rozsahu.
  4. V prípade, ak sa Užívateľ rozhodne ukončiť svoje členstvo, a teda ukončiť odplatný vzťah v súvislosti s Aplikáciou a Webovou aplikáciou, je oprávnený takéto ukončenie zrealizovať jedine formou príslušných funkcionalít v systémoch služby Google Play, alebo služby App Store. Vykonanie ukončenia odplatného vzťahu v súvislosti s Aplikáciou a Webovou aplikáciou prostredníctvom samotnej Aplikácie alebo Webovej aplikácie nie je technicky možné. Ostatné úkony, súvisiace s osobitosťami ukončenia používania Aplikácie a Webovej aplikácie upravuje Článok 11. týchto VOP.
 8. Zodpovednosť za škodu
  1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Užívateľovi akoukoľvek vadou Aplikácie, alebo Webovej aplikácie.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi nefunkčnosťou Aplikácie alebo Webovej aplikácie a/alebo spôsobenú nedostupnosťou Užívateľského konta a/alebo Databázy Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škodu spôsobenú v dôsledku udalostí alebo javov, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa.
  3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že Užívateľ dobrovoľne prakticky aplikoval ktorékoľvek z odporúčaní prezentované zo strany garanta v rámci funkcionalít Aplikácie, alebo Webovej aplikácie.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Užívateľovi v dôsledku toho, že Užívateľ dobrovoľne prakticky aplikoval ktorúkoľvek z funkcionalít Aplikácie, alebo Webovej aplikácie.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Užívateľ vytvorením Užívateľského konta a používaním Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie poskytuje Poskytovateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané Poskytovateľom na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP a plnenia záväzkov z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, na účely plnenia zákonných povinností. Poskytovateľa, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností Užívateľa.
  2. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že súčasťou procesu vytvorenia Užívateľského konta je zrejmá, zrozumiteľná, viditeľná a jednoznačná funkcionalita, v rámci ktorej bude mať budúci Užívateľ Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované, povinnosť vyjadriť svoj výslovný preukázateľný súhlas, alebo preukázateľný nesúhlas s využitím ním poskytnutých údajov, zo strany Poskytovateľa na účely priameho marketingu v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácií, na účely priameho marketingu a zasielania personalizovanej reklamy a marketingových ponúk na tovary a služby, ktoré ponúkajú a/alebo poskytujú zmluvní partneri Poskytovateľa, na základe profilovania Užívateľa (profilovaním je priraďovanie informácií o správaní Užívateľa k ďalším osobným údajom Užívateľa za účelom analýzy, predvídania správania a individualizácií reklamných a marketingových ponúk pre konkrétneho Užívateľa). Správy a/alebo notifikácie podľa predchádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je vždy Poskytovateľ. Užívateľ môže odvolať svoj preukázateľný súhlas, alebo preukázateľný nesúhlas s využitím ním poskytnutých údajov podľa tohto bodu VOP prostredníctvom zaslania emailu na emailovú adresu Poskytovateľa: info@baby-care.sk.
  3. Pre odstránenie možných pochybností o zrejmosti, zrozumiteľnosti, viditeľnosti a jednoznačnosti funkcionality, v rámci ktorej bude mať budúci Užívateľ Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované, povinnosť vyjadriť svoj výslovný preukázateľný súhlas, alebo preukázateľný nesúhlas s využitím ním poskytnutých údajov, uvádza Poskytovateľ, že funkcionalitou vyjadrenia preukázateľného nesúhlasu sa rozumie nasledujúca veta: „Zamietam súhlas na marketingové spracúvanie mojich osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu a komerčnej komunikácie, zasielania korešpondencie formou správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom.“ Užívateľ sa s touto vetou oboznámil a súhlasí s tým, že predstavuje nesúhlas v súlade s bodmi 9.2. a 9.3. týchto VOP, a to bez ohľadu na to, akým konkrétnym spôsobom bude funkcionalita nesúhlasu zobrazená, alebo skrátená v samotnej Aplikácii a/alebo Webovej aplikácii.
  4. Súhlas, alebo nesúhlas podľa tohto článku VOP je udelený na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom v zmysle týchto VOP, t. j. na obdobie odo dňa udelenia súhlasu, alebo nesúhlasu do dňa ukončenia zmluvného vzťahu, t. j. do dňa výmazu Užívateľského konta a/alebo do dňa ukončenia prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu, alebo nesúhlasu, podľa toho, čo nastane skôr. Užívateľ môže súhlas udelený podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať podľa vlastného uváženia. Súhlas udelený podľa tohto bodu článku sa považuje za súhlas v zmysle § 62 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, v zmysle GDPR a ZoOÚ a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  5. Poskytovateľ informuje Užívateľa, že v zmysle ust. § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách ho môže oslovovať prostredníctvom zasielania emailových správ a/alebo SMS správ na kontaktné adresy, ktoré Užívateľ uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo ktoré Užívateľ uviedol pri používaní Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a/alebo prostredníctvom notifikácií v Aplikácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Správy podľa prechádzajúcej vety môžu mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Užívateľ je oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek oznámiť svoj nesúhlas so zasielaním týchto emailových správ, SMS správy alebo notifikácií prostredníctvom kontaktného formulára v Aplikácií a/alebo Webovej aplikácií.
  6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodržiavanie najrelevantnejších zásad zhromažďovania, používania, zdieľania a spracúvania osobných údajov zabezpečí v dôsledku účinnosti a zverejnenia samostatného textového dokumentu pod názvom „Zásady ochrany osobných údajov“.
 10. Reklamácie a nároky z vád
  1. Poskytovateľovi vzniká zodpovednosť za vady Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných iba v prípade, pokiaľ ide o vady vyslovene znemožňujúce Užívateľovi používanie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie, na ktoré Užívateľ preukázateľne Poskytovateľa upozornil (jednoznačne a zrozumiteľne ich popísal), a zároveň Poskytovateľ predmetné vady neodstránil najneskôr v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy na ne Užívateľ Poskytovateľa upozornil.
  2. Ak Užívateľ počas používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie a služieb prostredníctvom nich poskytovaných narazí na akúkoľvek vadu alebo nedostatok, môže sa obrátiť na technickú podporu Poskytovateľa prostredníctvom emailovej adresy info@baby-care.sk, za účelom vyriešenia tohto technického problému.
  3. Presná adresa vecne a miestne príslušného orgánu dozoru a dohľadu:

   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice
 11. Ukončenie používania Aplikácie a Webovej aplikácie
  1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie a Webovej aplikácie. Užívateľ môže ukončiť používanie Aplikácie odhlásením sa z Užívateľského konta a odinštalovaním Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia.
  2. Užívateľ berie na vedomie, že po odhlásení sa z Užívateľského konta a odinštalovaní Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia, bude Poskytovateľ naďalej archivovať Užívateľské konto Užívateľa, za účelom sprístupnenia Užívateľského konta po opätovnom nainštalovaní Aplikácie na Mobilné zariadenie Užívateľa a/alebo prostredníctvom Webovej aplikácie.
  3. Užívateľ je na základe vlastného rozhodnutia a uváženia oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o vymazanie Užívateľského konta a Databázy Užívateľa, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom. Túto požiadavku môže Užívateľ zadať prostredníctvom emailovej adresy: info@baby-care.sk
  4. Užívateľ výslovne berie na vedomie, že výmazom Užívateľského konta a Databázy Užívateľa budú všetky údaje Užívateľa trvalo odstránené z hardvérového vybavenia Poskytovateľa, bez možnosti ich obnovenia v budúcnosti. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú vymazaním Užívateľského konta a Databázy Užívateľa podľa bodu 11.3 tohto článku VOP.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti v prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie alebo akejkoľvek ich časti a/alebo funkcionality. V prípade postupu podľa tohto bodu VOP bude Užívateľ upozornený na ukončenie prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v primeranej dobe pred samotným ukončením prevádzkovania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie Poskytovateľom.
  6. S prihliadnutím na možnosť ukončenia používania Aplikácie a/alebo Webovej aplikácie v zmysle bodu 11.1 tohto článku VOP a s ohľadom na ustanovenie bodu 7.1 čl. 7 týchto VOP, Poskytovateľ nie je povinný informovať Užívateľa o jeho práve na odstúpenie do zmluvy založenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP.
 12. Obchodné podmienky Affiliate
  1. Tento článok upravuje obchodné podmienky (ďalej len „OP“), ktoré vydáva obchodná spoločnosť Baby-Care , s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V pre svojich obchodných partnerov, ktorí sa zaviažu dodržovať tieto podmienky spolupráce, pokiaľ budú registrovaní v programe Affiliate v rámci predaja Aplikácie (ďalej len „Program“), teda v programe smerujúcemu k predaju Aplikácie na svojich portáloch, alebo na portáloch tretích strán.
  2. Obchodný partner prehlasuje, zaručuje sa a zaväzuje sa, že počas celej doby trvania jeho registrácie v Programe:

   – je buď podnikateľom s platným živnostenským oprávnením, ktorému bolo pridelené IČO, alebo nepodnikateľom, ktorý sa Programu zúčastňuje iba v rámci príležitostnej činnosti, pričom súhrn príjmov z tejto činnosti nepresiahne v kalendárnom roku čiastku vo výške 1 000 €;
   – všetky prehlásenia uskutočnené obchodným partnerom voči Baby-Care, s.r.o. v rámci jednania o účasti v Programe a v priebehu samotného Programu sú pravdivé, presné a úplné, pričom neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by bola s týmito prehláseniami v rozpore;
   – je oprávnený uzavrieť zmluvu v súlade s týmito VOP a OP, plniť svoje povinnosti z nich vyplývajúce a súčasne si je plne vedomý povinnosťami z týchto VOP a OP vyplývajúcich; všetky predpoklady pre uzatvorenie zmluvy v súlade s týmito VOP a OP sú splnené, najmä, nie však výlučne s ohľadom na pravdivosť a úplnosť prehlásenia a ostatné podmienky stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie;
   – uzatvorenie zmluvy v zmysle týchto VOP a OP, ani realizácia jednotlivých krokov obchodného partnera na základe a v súvislosti s ňou nie je porušením akejkoľvek povinnosti obchodného partnera vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, záväzných zmlúv, dohôd a prehlásení, ani nie je v rozpore s akoukoľvek požiadavkou, rozhodnutím alebo predbežným opatrením správneho orgánu, súdu, rozhodujúceho nálezu, ktorými by bol obchodný partner viazaný, ani nie je porušením akýchkoľvek práv tretích osôb;
   – nie je v úpadku ani hroziacom úpadku, ani proti nemu nebol podaný insolvenčný návrh a/alebo návrh na výkon rozhodnutia;
  3. Obchodný partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie porušujúcu zásady poctivého obchodného styku a dobré mravy.
  4. Obchodný partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných e-mailov vystupovať menom spoločnosti Baby-Care, s.r.o. či nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamný zástupca spoločnosti Baby-Care, s.r.o.
  5. Obchodný partner nie je oprávnený zneužívať provízny systém pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a obdobných nástrojov s rovnakým účinkom za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.
  6. Obchodný partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému a tzv. hacknúť či cracknúť provízny systém za účelom umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.
  7. Ak bude zistené porušenie povinností zo strany obchodného partnera vyplývajúcich z týchto OP, spoločnosť Baby-Care, s.r.o. obchodného partnera vyzve k okamžitej náprave. Ak nebude náprava uskutočnená ani do 2 (dvoch) dní, je spoločnosť Baby-Care, s.r.o. oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
  8. „Zmluva“ je pre účely týchto OP záväzkový vzťah, ktorý vzniká medzi obchodnou spoločnosťou Baby-Care, s.r.o., so sídlom Vojvodská 14, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 468 538, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53330/V a obchodným partnerom momentom registrácie obchodného partnera v Programe, pričom tejto registrácii nevyhnutne predchádza preukázateľný súhlas obchodného partnera s dokumentom „Manuál pre Affiliate partnerov“, ktorý predstavuje osobitné zmluvné podmienky k týmto OP.
  9. Obchodný partner je povinný, v rámci činností v Programe, a teda pri ponúkaní predaja a pri predaji Aplikácie používať tzv. jedinečný kód, ktorý mu pridelí Poskytovateľ po registrácii do Programu. Jedinečný kód je identifikátor, na základe ktorého potenciálni klienti obchodného partnera majú možnosť verifikovať skutočnosť, že obchodný partner je registrovaný v Programe.
 13. Alternatívne riešenie sporov
  1. V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho podnet alebo sťažnosť, alebo ak sa Užívateľ domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Užívateľ právo požiadať Poskytovateľa o nápravu prostredníctvom emailovej adresy: info@baby-care.sk.
  2. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa v zmysle bodu 12.1 tohto článku VOP odpovedal zamietavo alebo ak na takúto žiadosť Užívateľa neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu v zmysle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  3. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, alebo iná príslušná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na internetovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporu.
 14. Záverečné ustanovenia
  1. Vytvorením Užívateľského konta dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Obsah takto uzatvorenej zmluvy tvoria tieto VOP v znení platnom ku dňu vytvorenia Užívateľského konta a znení neskorších zmien. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Užívateľského konta a zaniká dňom výmazu Užívateľského konta a/ alebo dňom ukončenia prevádzkovania Aplikácie a Webovej aplikácie zo strany Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, aktualizovať alebo doplniť, a to najmä z dôvodov zmien Aplikácie alebo Webovej aplikácie, z dôvodov prevádzkových potrieb Poskytovateľa, z dôvodov obchodných rozhodnutí Poskytovateľa alebo z dôvodov legislatívnych zmien, pričom na platnosť a účinnosť aktualizácie, zmeny alebo doplnenia VOP sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas Užívateľa. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto VOP Poskytovateľ oznámi Užívateľovi pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny VOP, a to zobrazením príslušnej správy v Aplikácií a alebo zaslaním upozornenia na zmenu VOP na emailovú adresu Užívateľa, ktorú Užívateľ uviedol pri registrácií Užívateľského konta. Týmto postupom sa notifikačná povinnosť Poskytovateľa voči Užívateľovi považuje za splnenú.
  3. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení týchto VOP ako neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
  4. Zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2023.